Algemene voorwaarden

 

Toepasselijkheid

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van Nicra hierna te noemen "Nicra", met betrekking tot de verkoop en installatie van onze materialen en bijbehorende diensten.

Offertes en Overeenkomsten

2.1 Alle offertes en prijsopgaven van het Bedrijf zijn vrijblijvend en geldig gedurende een termijn van 30 dagen, tenzij anders aangegeven.

2.2 Overeenkomsten komen tot stand op het moment dat de klant een schriftelijke bevestiging van het Bedrijf ontvangt, dan wel wanneer het Bedrijf met de uitvoering van de overeenkomst begint.

Prijs en Betaling

3.1 De prijzen van de zonnepanelen en diensten worden vermeld in de offerte en zijn exclusief btw, tenzij anders vermeld.

3.2 Betaling dient contant te gebeuren, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

3.3 Bij niet-tijdige betaling behoudt het Bedrijf zich het recht voor om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst te ontbinden.

3.4 Alle nodige attesten in verband met de aanvraag voor een premie, ontvangt u na betaling.

Levering en Installatie

4.1 De leveringstermijn wordt in overleg met de klant vastgesteld en kan, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, slechts als indicatief worden beschouwd.

4.2 Het Bedrijf zal zich inspannen om de zonnepanelen en diensten op het afgesproken tijdstip te leveren en/of installeren, maar kan niet aansprakelijk worden gesteld voorvertragingen of andere onvoorziene omstandigheden die buiten de controle van ons Bedrijf liggen.

Garantie en Aansprakelijkheid

5.1 Ons Bedrijf geeft garantie op de geleverde zonnepanelen en installatie conform de specifieke garantievoorwaarden die worden verstrekt bij de oplevering.

5.2 Ons Bedrijf is niet aansprakelijk voor enige schade, direct of indirect, voortvloeiend uit het gebruik van de installaties, tenzij deze schade is veroorzaakt door opzet of grove nalatigheid van ons Bedrijf.

5.3 De klant is verantwoordelijk voor het regelmatig onderhouden van de installaties volgens de instructies van het Bedrijf
5.4 In het geval dat de zonnepanelen niet de vooropgestelde waarden behalen, kan Nicra niet aansprakelijk worden gesteld worden. Al onze berekeningen worden gemaakt volgens Solar Monkey.

Eigendomsvoorbehoud

6.1 De geleverde installatie(s)blijven eigendom van ons Bedrijf totdat de klant volledig aan al zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Overmacht

7.1 In geval van overmacht is ons Bedrijf gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder enige verplichting tot schadevergoeding. Onder overmacht wordt onder andere verstaan: oorlog, stakingen, natuurrampen, overheidsmaatregelen, brand en andere onvoorziene omstandigheden die buiten de controle van het Bedrijf liggen.

Start vandaag nog met duurzame energie en ga voor zonnepanelen

Interesse in zonnepanelen of in het onderhoud van jouw installatie? Aarzel niet en bezorg ons uw gegevens, wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.
Offerte aanvragen
Klaar binnen 2 minuten!